Zamów w ciągu 121 zł lat i jesteś wolny wysyłka

0 zł
Koszyk jest pusty

REGULAMIN

Warunki handlowe w wersji skróconej

WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowej

Trade Barons s.r.o.

siedzenie Brno - Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00

Numer identyfikacyjny: 06315402

prowadzony 101372 C, Krajský soud v Brně

dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem sklepu on-line znajdującego się na stronie internetowej www.deltimo.com

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) spółki handlowej TipZisk s. r. o. (dalej tylko „Sprzedający“), regulują zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeksu Cywilnego (dalej tylko „Kodeks Cywilny“), wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna-sprzedaży (dalej tylko „umowa kupna-sprzedaży“) zawieranej między Sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „Kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego na stronie internetowej pod adresem www.deltimo.com (dalej tylko „strona internetowa“) za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sklepu internetowego“).
  2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar zakupić towar od Sprzedającego jest osobą prawną lub osobą, która podczas zamawiania towaru występuje w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
  3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych mogą być uzgodnione w umowie kupna-sprzedaży. Odstępstwa w umowie kupna-sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
  4. Postanowienia warunków handlowych są integralną częścią umowy kupna-sprzedaży. Umowa kupna-sprzedaży oraz postanowienia warunków handlowych są sporządzone w języku czeskim. Umowę kupna-sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim. Sprzedający może zmieniać lub uzupełniać treść warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie narusza praw i obowiązków powstałych w okresie obowiązywania poprzedniego brzmienia warunków handlowych.
 2. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
  1. Wszelka prezentacja towaru umieszczona na interfejsie sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dotyczącej niniejszego towaru. Postanowienia § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
  2. Interfejs sklepu zawiera informacje o towarach, cenach poszczególnych towarów oraz kosztach zwrotu towarów, jeżeli towary ze względu na swój charakter nie mogą być odesłane zwykłą pocztą. Ceny towarów zawierają podatek VAT oraz wszelkie dodatkowe opłaty. Ceny towarów pozostają w mocy przez okres prezentacji na interfejsie sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedającego umowy kupna-sprzedaży na podstawie indywidualnie uzgodnionych warunków.
  3. Interfejs sklepu zawiera także informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą. Informacje na temat kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towarów wymienione w interfejsie sklepu obowiązują tylko w przypadkach, w których towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
  4. W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:
   1. zamawianego towaru (Kupujący „wkłada“ zamawiany towar do elektronicznego koszyka zakupów w interfejsie sklepu),
   2. sposobu zapłaty ceny kupna towaru, dane dotyczące wymaganego sposobu doręczenia zamawianego towaru oraz
   3. informacje o kosztach związanych z dostarczeniem towaru (zwane dalej łącznie jako „zamówienie“).
  5. Przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego Kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wpisanych do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie klikając na przycisk “Potwierdź zamówienie”. Dane zawarte w zamówieniu Sprzedający uważa za prawidłowe. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia potwierdza zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub zamówieniu (dalej tylko “adres e-mail Kupującego“).
  6. Sprzedający jest uprawniony w zależności od charakteru zamówienia (ilości towaru, wysokości ceny kupna, przewidywanych kosztów przesyłki) poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. pisemnie lub telefonicznie).
  7. Stosunek umowny między Sprzedającym a Kupującym powstaje z chwilą doręczenia potwierdzenia (akceptacji) przyjęcia zamówienia, które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
  8. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie środków porozumiewania się na odległość podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży. Koszty dotyczące środków porozumiewania się na odległość związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) ponosi Kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od stawki standardowej.
 3. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Cenę towaru i ewentualne koszty związane z dostarczeniem towaru według umowy kupna-sprzedaży Kupujący może zapłacić Sprzedającemu w następujący sposób:

- gotówką za pobraniem w miejscu określonym przez Kupującego w zamówieniu; - bezgotówkowo przelewem na konto Sprzedającego;

 

 1. Razem z ceną kupna Kupujący ma obowiązek zapłacić Sprzedającemu również koszty związane z opakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. Jeżeli w sposób wyraźny nie określono inaczej, przez cenę kupna rozumie się koszty związane z dostawą towaru.

 

 1. Sprzedający nie wymaga od Kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Niniejsze postanowienie nie wpływa jednak na punkt 4.6 warunków handlowych dotyczący obowiązku wcześniejszej zapłaty ceny kupna.

 

 1. W przypadku zapłaty gotówką czy zapłaty za pobraniem cenę kupna należy uregulować w chwili odbioru towaru.
 1. W przypadku płatności bezgotówkowej Kupujący ma obowiązek zapłacić cenę kupna towaru z załączeniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny kupna zostaje uregulowane w momencie zaksięgowania danej kwoty na koncie Sprzedającego. 
 2. Sprzedający ma prawo domagać się zapłaty całej ceny kupna jeszcze przed wysłaniem towaru Kupującemu, zwłaszcza gdy Kupujący nie potwierdzi dodatkowo zamówienia (punkt 3.6). Postanowienia § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania. 
 3. Ewentualnych zniżek cen towarów, które zostały udzielone Kupującemu przez Sprzedającego, nie można ze sobą łączyć.
 4. Jeżeli jest to powszechnie przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli stanowią tak ogólnie obowiązujące przepisy prawne, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument sprzedaży - fakturę z tytułu płatności wykonywanych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Sprzedający wystawi Kupującemu dokument sprzedaży - fakturę po zapłacie ceny towaru i wyśle go pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY
  1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisami § 1837 Kodeksu Cywilnego, nie można między innymi odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towaru, który został skorygowany zgodnie z życzeniem Kupującego, od umowy kupna-sprzedaży towaru podlegającego szybkiemu zepsuciu, jak również towaru, który został po dostarczeniu nieodwracalnie zmieszany z innym towarem, od umowy kupna-sprzedaży towaru w zamkniętym opakowaniu, który konsument rozpakował i nie można go już zwrócić z przyczyn higienicznych, a także umowy kupna-sprzedaży na dostawę nagrań dźwiękowych lub wizualnych lub programu komputerowego w przypadku naruszenia oryginalnego opakowania.
  2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w punkcie 5.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, Kupujący zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni od daty odbioru towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna-sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostarczenie w kilku częściach, termin ten biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży należy przesłać Sprzedającemu w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży Kupujący może wykorzystać formularz wzorcowy przedstawiony przez Sprzedającego, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Informacje na temat wysłania odstąpienia od umowy znajdują się w sekcji ZWRÓT PRODUKTÓW I REKLAMACJA.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zgodnie z punktem 5.2 warunków handlowych umowa kupna-sprzedaż staje się od początku nieważna. Towar należy zwrócić Sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy. Jeżeli Kupujący odstępuje od umowy kupna-sprzedaży, ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru Sprzedającemu, nawet w przypadku, gdy towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą pocztą.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie punktu 5.2 warunków handlowych, Sprzedający zwróci wszelkie środki finansowe otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, w taki sam sposób, w jaki Sprzedający przyjął je od Kupującego. Sprzedający jest również uprawniony zwrócić należność przekazaną przez Kupującego w chwili zwrotu towaru przez Kupującego, albo w inny sposób za zgodą Kupującego, o ile Kupujący nie poniesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od umowy kupna-sprzedaży, Sprzedający nie ma obowiązku zwrotu środków finansowych, zanim Kupujący nie dokona zwrotu towaru, albo nie udokumentuje, że towar został odesłany. 
  5. Sprzedający ma prawo zaliczyć jednostronnie roszczenia z tytułu szkód powstałych na towarze na poczet roszczeń Kupującego do zwrotu ceny kupna.
  6. Do czasu odbioru towaru przez Kupującego Sprzedający może w każdej chwili odstąpić od umowy kupna-sprzedaży. W takim przypadku Sprzedający zwróci Kupującemu cenę kupna bez zbędnej zwłoki w formie przelewu bezgotówkowego na konto wskazane przez Kupującego. 
  7. Jeżeli Kupujący otrzyma razem z towarem prezent, wtedy między Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta umowa darowizny z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez Kupującego, umowa darowizny staje się nieważna i Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu prezent razem z towarem.
 2. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU
  1. W przypadku, gdy sposób transportu został ustalony na podstawie wymogów Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z takim sposobem transportu.
  2. Jeżeli Sprzedający zgodnie z umową kupna-sprzedaży jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce określone przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towaru podczas jego dostawy. 
  3. Jeżeli z przyczyn leżących po ze strony Kupującego powstanie konieczność ponownego dostarczenia towaru lub dostarczenia go w inny sposób, niż ten, który został określony w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towaru, ewentualnie kosztów związanych z innym sposobem jego dostawy.
  4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszalności opakowania towaru, a w razie jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania świadczącego o nieupoważnionej ingerencji w przesyłkę, Kupujący nie musi przyjmować towaru od przewoźnika.
  5. Inne prawa i obowiązki stron dotyczące transportu towaru mogą regulować odrębne warunki dostawy Sprzedającego, o ile zostały wydane przez Sprzedającego.
 3. PRAWA WYNIKAJĄCE Z NIENALEŻYTEGO WYKONANIA
  1. Prawa i obowiązki stron umowy wynikające z nienależytego wykonania są regulowane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne (zwłaszcza § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).
  2. Sprzedający odpowiada względem Kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wszelkich wad. Sprzedający odpowiada względem Kupującego przede wszystkim za to, że podczas odbioru przesyłki przez Kupującego:
   1. towar posiada właściwości, które zostały uzgodnione przez strony, a w razie braku takich uzgodnień posiada właściwości, które Sprzedający lub producent opisał lub których Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru oraz reklamę danego towaru,
   2. towar nadaje się do celu, który określa sprzedający albo do celu, do którego towary tego typu są zwykle używane.
   3. towar odpowiada jakości lub wykonaniu uzgodnionemu na podstawie próbki lub wzoru, o ile jakość lub wykonanie zostało ustalone na podstawie próbki lub wzoru, 
   4. towar ma odpowiednią ilość, miarę lub masę oraz 
   5. towar spełnia wymagania określone w przepisach prawnych. 
  3. Postanowienia określone w punkcie 7.2 warunków handlowych nie odnoszą się do towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, ze względu na którą została ustalona taka niższa cena, na zużycie towaru spowodowane jego zwykłym używaniem, w przypadku używanego towaru na wadę stosownie do miary używania lub zużycia, jaką towar miał podczas odbioru przez Kupującego, lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. 
  4. Jeżeli wada pojawi się w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru, przyjmuje się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z praw wynikających z nienależytego wykonania na podstawie wady, która występuje w produktach konsumpcyjnych, w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty ich odbioru.
  5. Prawa wynikające z nienależytego wykonania Kupujący realizuje u Sprzedającego pod adresem jego zakładu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Za moment realizacji reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedający otrzymał od Kupującego reklamowany towar.
  6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu nienależytego wykonania może regulować regulamin reklamacyjny Sprzedającego.
 4. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY
  1. Kupujący nabywa prawo własności do towaru po zapłaceniu całej ceny kupna towaru. 
  2. Sprzedający nie jest wobec Kupującego związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego. 
  3. Sprzedający jest uprawniony do sprzedaży towaru na podstawie pozwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej. Nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzi w ramach swoich uprawnień właściwy organ wydający pozwolenie na działalność gospodarczą. Nadzór na ochroną danych osobowych prowadzi Urząd ds. ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w określonym zakresie nadzór między innymi nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Dz. U., o ochronie konsumenta, w brzmieniu późniejszych przepisów. 
  4. Niniejszym Kupujący bierze na siebie ryzyko związane ze zmianą okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Ochrona danych osobowych Kupującego, który jest osobą fizyczną, uregulowana została w ustawie nr 101/2000 Dz. U., w sprawie ochrony danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów.
  2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres poczty elektronicznej, numer telefonu [JA22] (dalej wspólnie tylko „dane osobowe“).
  3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz do prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Kupujący nie zaznaczy innej możliwości, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego również w celu wysyłania informacji i wiadomości handlowych Kupującemu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest wymogiem, który sam w sobie uniemożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
  4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany podawać swoje dane osobowe (podczas rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy dokonywaniu zamówień na stronie internetowej sklepu) w sposób prawidłowy i zgodny z rzeczywistością, oraz że zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki informować Sprzedającego o jakichkolwiek zmianach dotyczących swoich danych osobowych.
  5. Sprzedający może powierzyć obowiązek przetwarzania danych osobowych Kupującego osobie trzeciej, jako osobie upoważnionej do przetwarzania danych osobowych. Poza osobami zajmującymi się transportem towaru dane osobowe Kupującego nie będą udostępniane osobom trzecim bez wcześniejszej zgody Kupującego.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny w postaci elektronicznej lub w sposób nieautomatyczny w postaci wydruku.
  7. Kupujący potwierdza, że udostępnione przez niego dane osobowe są dokładne i że został pouczony o tym, iż chodzi o dobrowolne udostępnienie swoich danych osobowych.
  8. W przypadku, gdy Kupujący przypuszcza, że Sprzedający lub osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych (punkt 9.5) przetwarza jego dane osobowe w sposób niezgodny z przepisami dotyczącymi ochrony życia prywatnego i osobistego lub w sposób niezgodny z prawem, zwłaszcza jeżeli dane osobowe są niedokładne ze względu na cel ich przetwarzania, Kupujący może:
   1. domagać się wyjaśnień od Sprzedającego lub osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych,
   2. domagać się tego, by Sprzedający lub osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych naprawiła zaistniałą sytuację. 
  9. Jeżeli Kupujący domaga się informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych, Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia mu takich informacji. Sprzedający ma prawo za udzielenie informacji według poprzedniego zdania domagać się odpowiedniej opłaty nie przekraczającej jednak kosztów koniecznych do udzielenia niniejszej informacji.
 6. WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I ZAPISYWANIE PLIKÓW COOKIES
  1. Kupujący wyraża zgodę na wysyłanie informacji związanych z towarem, usługami lub firmą Sprzedającego na adres e-mail Kupującego. Kupujący wyraża również zgodę na wysyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego na adres e-mail Kupującego.
  2. Kupujący wyraża zgodę na zapisywanie tzw. plików cookies w swoim komputerze. W przypadku, kiedy można dokonać zamówienia na stronach internetowych Sprzedającego i tym samym Sprzedający może spełnić zobowiązania wynikające z umowy kupna-sprzedaży bez zapisywania tzw. plików cookies w komputerze Kupującego, Kupujący może odstąpić od zgody wyrażonej w poprzednim zdaniu.
 7. DORĘCZANIE
  1. Wszelka korespondencja przeznaczona dla Kupującego może być doręczana na adres e-mail Kupującego.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli stosunek oparty na umowie kupna-sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że stosunki prawne będą regulowane przez prawo czeskie. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa konsumentów wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.
  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie warunków handlowych okaże się lub stanie się nieważne lub niewykonalne, zamiast postanowień nieważnych będą obowiązywać postanowienia, których brzmienie będzie jak najbardziej zbliżone do takich postanowień nieważnych. Nieważność lub niewykonalność jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień.
  3. Umowa kupna-sprzedaży razem z warunkami handlowymi jest archiwizowana przez Sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  4. Załącznik do niniejszych warunków handlowych zawiera wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
  5. Dane kontaktowe Sprzedającego: adres korespondencyjny: FROGMAN s.r.o. ID: 8866, Rybníky IV 738, 760 01, Zlín, adres e-mail: podpora@deltimo.com.

 

W Pradze, dnia 29. 06. 2016 r.      

 

#SHOP THE LOOK

Kontakt
Magic Beans s.r.o. (DELTIMO)
IČO: 06315402
Lidická 700/19,
602 00 Brno - Veveří
Numer konta: 115-4537930257/0100
E-mail: info@deltimo.com
IČO: 06077021

W celu uzyskania więcej informacji o zamówieniu należy ZAWSZE podawać numer zamówienia.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziećie w dziale Reklamacje.
Sieci społeczne
Zapytać